Настоящата конкурсна процедура има за цел да финансира проекти на представители на местната общност да изпълнят дейности и инициативи, които да са насочени към решаването на значими за тях самите проблеми в приоритетните области  изведени  във  Визията за общностно развитие на Враца. Специфичните цели на конкурсната процедура са  

Специфична цел 1: Развитие и реклама на туризма. 

Специфична цел 2: Развитие на неформалното образование и еко-културата в общността

Специфична цел 3: Развитието на спорт за всички 

Приоритетните области са : 

  1. Туризъм
  2.  Неформално образование  
  3.  Еко-културата в общността
  4. Спорт за всички 

Внимание ще бъде отделено и на идеи и проекти в други области, извън посочените, които са определени като важни от представителите на местните общности.

Включването на младежи  от общността  е хоризонтален приоритет във всички приоритетни области. 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишено гражданско участие на местната общност за решаване на конкретни местни проблеми и нарастване на броя активно включени НПО, включване на бизнеса и местните административни структури  като активен партньор в  осъществяване на дейностите, нарастване на броя на младежите въвлечени като участници  в  инициативите.

Бюджет за отделен проект: до 5000 лв.

Бюджет на цялата програма: 30 000 лв.